Informuojame, kad šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Susipažinkite su mūsų Privatumo politika. Sutinku

El. Parduotuvė - Mangeta

www.eshop.mangeta.lt - parduodame baldus ...

Pirkimo taisyklės ir sąlygos

Prekių pirkimo taisyklės

SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – MB „MANGETA“, teisinė forma: mažoji bendrija: įm.kodas - 304031747 , registracijos adresas - Molainių g. 18-20, Panevėžys.  PVM mokėtojo kodas: LT100011253713, elektroninio pašto adresas: info@mangeta.lt, duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centras Juridinių asmenų registro Panevėžio filiale.

1.2. PIRKĖJAS – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų prieš tai nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3. Šalys – PIRKĖJAS ir PARDAVĖJAS kartu.

1.4. Taisyklės – šios Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.mangeta.lt taisyklės.

1.5. www.mangeta.lt – elektroninė parduotuvė, esanti www.mangeta.lt.

1.6. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.7. Prekių atsiėmimo vietos – prekių atsiėmimo prekybos centrai, esantys adresais: Respublikos g. 71, PC „Klevas“ Panevėžys (antras aukštas); Klaipėdos g. 143 A, PC „Babilonas“, „ Baldų šalis“.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje mangeta.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu ir pardavimu mangeta.lt susijusios nuostatos. Patvirtindamas Taisykles Pirkėjas kartu patvirtina, kad susipažino su visais kitais Taisyklėse nurodytais dokumentais ir informacija (garantijos sąlygomis, saugumo instrukcija, prekių pristatymo paslaugos įkainiais, užnešimo ir surinkimo paslaugų įkainiais ir kita mangeta.lt pateikta informacija).

2.2. Pirkti www.mangeta.lt turi teisę tik Taisyklių 1.2 punkte nurodyti Pirkėjai. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes ir paslaugas www.mangeta.lt.

2.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ir (ar) pildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjas informuojamas prisijungęs prie www.mangeta.lt arba www.mangeta.lt pirkdamas prekes ir paslaugas pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus www.mangeta.lt.

2.4. Jeigu Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio ar jo naudojamo elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

2.5. Prekyba www.mangeta.lt prekėmis ir paslaugomis, aptarnavimas vykdomas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. PREKIŲ IR PASLAUGŲ UŽSAKYMAS. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes ir paslaugas www.mangeta.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. Internetu užsiregistruodamas mangeta.lt;

3.1.2. Internetu nesiregistruodamas mangeta.lt;

3.1.3. Telefonu;

3.1.4. El. paštu;

3.1.5. Prekių pardavimo vietose (baldų salonuose).

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes ir paslaugas bet kuriuo iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.5 punktuose nurodytų būdų,  privalo nurodyti Taisyklių 13 skyriuje numatytus tinkamam prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Pirkėjui pateikus užsakymą bet kuriuo iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.4 punktuose nurodytų būdų, laikoma, kad Pirkėjas su Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka.

3.4. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“, ir kai Pardavėjas, susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką elektroniniu paštu apie užsakymo patvirtinimą.

3.5. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas kartu duoda sutikimą, jog jo užsakytos prekės instrukcija būtų pateikiama prekės pateikimo metu.

3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas mangeta.lt duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę:

4.1.1. Pirkti prekes bei užsisakyti prekes mangeta.lt internetinėje parduotuvėje Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka;

4.1.2. Atsisakyti užsakymo sudaryto su mangeta.lt elektronine parduotuve apie tai raštu informavęs Pardavėję (el. paštu nurodant užsakymo numerį ir pagrindžiančią atsisakymo priežastį) ne vėliau, kaip 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos;

4.1.3. Atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties sudaryto su mangeta.lt elektronine parduotuve apie tai raštu informavęs Pardavėję (el. paštu nurodant užsakymo numerį ir pagrindžiančią atsisakymo priežastį).

4.1.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@mangeta.lt.

4.2. Pirkėjas turi kitas teises, nustatytas Taisyklėse bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

5. PIRKĖJO PAREIGOS

5.1. Pirkėjas įsipareigoja:

5.1.1. Naudodamasis imangeta.lt, vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis Taisyklių, kitų mangeta.lt nurodytų sąlygų, taip pat Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų;

5.1.2. Sumokėti už užsakytas prekes ir paslaugas ir priimti jas Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais;

5.1.3. Nedelsiant informuoti Pardavėją apie pasikeitusius savo Asmens duomenis ir (ar) kitus duomenis, būtinus tinkamam prekių ir paslaugų užsakymo įvykdymui;

5.1.4. Neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie mangeta.lt duomenų.

5.2. Pirkėjas vykdo kitas pareigas, nustatytas Taisyklėse bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Pardavėjas turi teisę:

6.1.1. Bet kuriuo metu savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas mangeta.lt;

6.1.2. Bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti, sustabdyti ar nutraukti atskirų mangeta.lt funkcijų veikimą ar jų dalį, taip pat keisti mangeta.lt elementų išdėstymą;

6.1.3. Bet kuriuo metu savo nuožiūra sustabdyti arba nutraukti mangeta.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami;

6.1.4. Keisti mangeta.lt parduodamų prekių ir (ar) teikiamų paslaugų apimtį, būdą, sustabdyti, nutraukti prekių ir (ar) paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį;

6.1.5. Nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis mangeta.lt arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas bando pakenkti mangeta.lt darbo stabilumui, saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus;

6.1.6. Susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais, jeigu Pardavėjui iškyla neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos;

6.1.7. Be išankstinio įspėjimo anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu: (i) Pirkėjas Taisyklių 8.2 punkte tvarka nustatyta tvarka nesumoka už prekes ir (ar) paslaugas per 5 (penkias) dienas po Pirkėjo užsakymo pateikimo arba (ii) Pirkėjui pasirinkus Taisyklių 8.2.4 punkte numatytą apmokėjimo būdą, Pardavėjas per 5 (penkias) dienas po Pirkėjo užsakymo pateikimo negauna patvirtinimo dėl pirkimo finansavimo, arba (iii) Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 5 (penkias) dienas po užsakymo pateikimo, arba (iv) Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos, būtinos tinkamam prekių ir (ar) paslaugų užsakymo įvykdymui, Pardavėjo nurodytu terminu, arba (v) Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo Asmens duomenų tikrinimui;

6.1.8. Dėl svarbių priežaščių negalėdamas laiku ir (ar) tinkamai įvykdyti užsakymo, keisti užsakymo įvykdymo sąlygas arba nutraukti užsakymo vykdymą, apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją;

6.1.9. Bet kuriuo metu savo nuožiūra inicijuoti mangeta.lt įvairias akcijas, žaidimus ir pan., vienašališkai, be atskiro įspėjimo pakeisti akcijų, žaidimų ir pan. sąlygas, taip pat juos panaikinti.

6.2. Pardavėjas turi kitas teises, nustatytas Taisyklėse bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

7. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pardavėjas įsipareigoja:

7.1.1. Taisyklėse ir mangeta.lt nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis mangeta.lt teikiamomis paslaugomis;

7.1.2. Aiškiai ir suprantamai mangeta.lt suteikti Pirkėjui informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje;

7.1.3. Gerbti Pirkėjo privatumą ir Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.1.4. Taisyklių nustatytomis sąlygomis pateikti Pirkėjo užsakytas prekes ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes;

7.1.5. Iki užsakymo patvirtinimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų mangeta.lt funkcijų ar jų dalies pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą. Tokios informacijos pateikimas mangeta.lt laikomas tinkamu informavimu;

7.1.6. Negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas ir anuliuoti užsakymą. Pirkėjui sutikus priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas (jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas).

7.2. Pardavėjas vykdo kitas pareigas, nustatytas Taisyklėse bei Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose.

8. PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Prekių ir paslaugų kainos mangeta.lt ir Pirkėjo suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus galiojantį PVM dydį.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už užsakytas prekes ir paslaugas iš anksto sumokėdamas visą sumą iš karto arba ne vėliau kaip prekių pateikimo ir paslaugų suteikimo dieną. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir paslaugas vienu iš šių būdų:

8.2.1. Banko pavedimu, kai Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo gauna nurodymą apie apmokėjimą ir perveda pinigus į e-mangeta.lt banko sąskaitą. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti užsakymo numerį ir (arba) kitus Pardavėjo nurodytus duomenis;

8.2.2. Naudojantis elektronine bankininkyste, kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, turinčiam elektroninės bankininkystės sutartį, mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią e-mangeta.lt banko sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Mokėjimo pavedime būtina nurodyti užsakymo numerį ir (arba) kitus Pardavėjo nurodytus duomenis;

8.2.3. Grynaisiais pinigais, kai Pirkėjas atsiskaito prekių (paslaugų) pristatymo/atsiėmimo metu;

8.2.4. Naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga, kai Pirkėjas ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo mangeta.lt finansavimo. Pardavėjas turi teisę nesutikti su šiuo Pirkėjo pasirinktu atsiskaitymo būdu ir anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jeigu Pirkėjo pasirinkta lizingo bendrovė nustatytų Pardavėjui nepriimtinų papildomų įsipareigojimų (atpirkimą, papildomas kokybės garantijas, papildomas nemokamas paslaugas ir kt.).

8.3. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo pilno arba dalinio apmokėjimo.

8.4. Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą tik po avansinio apmokėjimo, kai prekės tuo metu neturi sandėlyje.

8.5. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes ir paslaugas arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo (jei Pirkėjas pasirinko Taisyklių 8.2.4 punkte įtvirtintą atsiskaitymo būdą ir Pirkėjas su juo sutiko), patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas, nebent Taisyklėse aiškiai nurodyta kitaip.

8.6. Į prekių kainą prekių pristatymo, užnešimo, surinkimo ir kitų Taisyklėse ir (ar) e-mangeta.lt nurodytų paslaugų išlaidos neįeina. Prekių pristatymo, surinkimo ir kitų paslaugų išlaidas apmoka Pirkėjas, pasirinkęs konkretų prekių pateikimo būdą.

8.7. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės ir paslaugos, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių ir paslaugų kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.8. Prekių ir paslaugų kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės ir (ar) paslaugos kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jeigu Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę ir (ar) paslaugą nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas. Anuliavus užsakymą šiame Taisyklių punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas.

9. PREKIŲ PATEIKIMAS

9.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių prekių pateikimo būdų: (I) pasinaudoti Pardavėjo teikiama mokama prekių pristatymo paslauga arba (II) atsiimti prekes nemokamai viename iš Prekių atsiėmimo centrų.

9.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo paslaugą:

9.2.1. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir savo telefono numerį;

9.2.2. Pirkėjas privalo prekes priimti pats. Priimdamas prekes Pirkėjas privalo pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jeigu Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui;

9.2.3. Prekės pristatomos iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininė transporto priemonė;

9.2.4. Į prekių pristatymo paslaugos mokestį neįeina prekių surinkimas – šią paslaugą Pirkėjas gali užsisakyti papildomai.

9.2.5. Prekes pristato, užneša ir surenka Pardavėjas arba jo įgalioti atstovai (partneriai). Prekių pristatymo, užnešimo ir surinkimo paslaugos gali būti suteiktos skirtingu laiku;

9.2.6. Prekių pristatymo, užnešimo ir surinkimo paslaugos teikiamos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

9.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą viename iš Prekių atsiėmimo centrų:

9.3.1. Užsakytas prekes Pirkėjas privalo atsiimti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti;

9.3.2. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui (partneriui) pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.4. Prekių perdavimą – priėmimą Šalys (Pardavėjo atstovas (partneris) ir Pirkėjas arba asmuo, galintis Pirkėjo vardu priimti prekes), patvirtina parašais ant atitinkamų prekes lydinčių ir Pardavėjo pateiktų dokumentų (PVM sąskaitų faktūrų, važtaraščių, aktų, etc.).

9.5. Prekių pateikimo metu Pirkėjas (arba asmuo, galintis Pirkėjo vardu priimti prekes) privalo apžiūrėti prekes (esant galimybei dalyvaujant prekes perdavusiam asmeniui) ir pasirašyti prekių perdavimo – priėmimo bei kitus Pardavėjo nurodytus dokumentus. Pastebėjęs prekių ir (ar) jų pakuotės trūkumus (nubrozdinimus, įbrėžimus ir kitus išoriškai matomus trūkumus, taip pat neatitikimus užsakymo sąlygoms ir kt.), Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją raštu ir, esant galimybei, išsaugoti prekių pakuotę.

9.6. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo prekių perdavimo Pirkėjui momentui.

9.7. Jeigu Pirkėjui nepavyksta įteikti prekių (kai Pirkėjas pasirenka Taisyklių 9.2 punkte numatytą prekių pateikimo būdą), Pardavėjas susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir (ar) būdo ir pakartotinio prekių pristatymo paslaugos apmokėjimo. Jeigu Pirkėjui vis tiek nepavyksta įteikti prekių, Pardavėjas praneša Pirkėjui elektroniniu paštu apie pareigą atsiimti prekes iš atitinkamo Prekių atsiėmimo centro ir nurodo jų atsiėmimo terminą, laiką, vietą ir (ar) kt. sąlygas. Pirkėjas už kiekvienos prekės sandėliavimą privalo mokėti Pardavėjui po 5,00 EUR (penkis eurus 00 ct) už kiekvieną dieną iki prekių atsiėmimo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiima prekių ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui per 5 (penkias) dienas grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas, ir prekių sandėliavimo išlaidas.

9.9. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui mangeta.lt ir (ar) prekės aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pateikimo terminai gali vėluoti. Tokiu atveju Pardavėjas privalo nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir, esant poreikiui, kitas sąlygas.

9.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA. NEPAGRĮSTOS PRETENZIJOS

10.1. Kiekvienos mangeta.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad mangeta.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama atidžiai perskaityti prekės aprašymą prieš užsakymo pateikimą.

10.3. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.338 straipsnis nustato terminus reikalavimams dėl prekių trūkumų pareikšti (garantija pagal įstatymą).

10.4. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės (komercinę) garantiją. Pardavėjo nustatyta kokybės (komercinė) garantija yra nurodyta garantiniame talone lietuvių kalba, kuris perduodamas Pirkėjui kartu su prekėmis ir (ar) elektroniniu paštu ne vėliau kaip prekių pateikimo metu.

10.5. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudoti prekes, privalo įdėmiai perskaityti prekių instrukciją (jeigu tokia yra), garantijos, naudojimo, saugumo sąlygas. Informacija, susijusi su atskirų prekių rūšių kokybės (komercinės) garantijos, naudojimo, saugumo sąlygomis.

10.6. Kokybės (komercinė) garantija nevaržo Pirkėjo (vartotojo) teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

10.7. Garantija ir jos sąlygos taikomos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

10.8. Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.

10.9. Paaiškėjus, jog Pirkėjo pretenzija dėl prekės kokybės yra nepagrįsta, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjui šiuos nuostolius dėl:

10.9.1. Prekių kokybės įvertinimo (ekspertizės) – pagal teisės aktuose nustatytą tvarką;

10.9.2. Vykimo į prekių kokybės įvertinimo vietą (jeigu prekių kokybė įvertinama Pirkėjo nurodytoje vietoje) arba prekių transportavimo į jų kokybės įvertinimo vietą – pagal kelionės arba prekių transportavimo išlaidų sumą;

10.9.3. Teisinių paslaugų, pašto ir kt. būtinas, protingo dydžio ir pagrįstas išlaidas.

10.10. Pirkėjo pretenzijos nepagrįstumas yra nustatomas šiais dokumentais:

10.10.1. Pardavėjo surašytais prekių apžiūros aktais ir (ar) kt. dokumentais, su kuriais Pirkėjas sutinka, arba kompetentingų valstybės institucijų ( Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, kt.) dokumentais.

11. TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES

11.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasčių per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

11.2. Apie pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: (I) pateikdamas Pardavėjui tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba (II) pateikdamas Pardavėjui aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimą atsisakyti sutarties. Užpildyta sutarties atsisakymo forma arba pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas Pardavėjui elektroniniu paštu info@mangeta.lt. Pardavėjas privalo nedelsdamas patvirtinti Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu, kad gavo jo sutarties atsisakymą.

11.3. Pasinaudoti pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalyje nuostatas.

11.4. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo tinkamai užpildytą sutarties atsisakymo formą arba pranešimą dėl sutarties atsisakymo, grąžinti Pirkėjui už prekes ir paslaugas sumokėtus pinigus (išskyrus toliau nurodytus atvejus) ir anuliuoti užsakymą. Už Pardavėjo suteiktas paslaugas (prekių pristatymą ir (ar) kt.) Pirkėjo sumokėti pinigai nėra grąžinami. Jeigu Pirkėjas bus apmokėjęs dalį Pardavėjo suteiktų paslaugų, likusią neapmokėtą sumą Pardavėjas išskaičiuoja iš Pirkėjui grąžintinos už prekes sumokėtos sumos. Grąžindamas Pirkėjui sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.

11.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties iki tol, kol prekė dar nebuvo jam pateikta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo anuliavimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

11.6. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jam buvo pateikta:

11.6.1. Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo dokumento apie pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, grąžinti prekes Pardavėjui (išsiųsti prekes Pardavėjui arba perduoti prekes Pardavėjui arba jo įgaliotam asmeniui (partneriui));

11.6.2. Pirkėjas įsipareigoja grąžinti prekes Pardavėjui adresu, kuris Pardavėjo nurodomas Pirkėjui atsiųstame patvirtinime apie dokumento dėl pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo gavimą;

11.6.3. Pirkėjas padengia visas prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas;

11.6.4. Grąžindamas prekes Pirkėjas įsipareigoja tinkamai jas supakuoti, kad prekės nebūtų pažeistos grąžinimo metu;

11.6.5. Grąžindamas prekes Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslų siuntėjo bei gavėjo adresą;

11.6.6. Grąžinamos prekės negali būti sugadintos, naudotos, prekių išvaizda negali būti pasikeitusi, prekių vertė negali būti sumažėjusi;

11.6.7. Grąžinamos prekės turi būti su nepažeistomis ir autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais, plėvelėmis, pridėtais dokumentais (PVM sąskaita faktūra, garantiniu talonu, prekių instrukcija kt.) ir originalia pakuote, kuri gali būti pažeista tik tiek, kiek ją buvo būtina pažeisti norint apžiūrėti prekę;

11.6.8. Visas dovanas, kurios Pirkėjui buvo pateiktos kartu su įsigytomis prekėmis, Pirkėjas įsipareigoja grąžinti kartu su prekėmis;

11.6.9. Jei Pirkėjas įsigijo prekių komplektą, jis įsipareigoja grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą, t.y. Pirkėjas pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymo teise gali naudotis tik visų komplekte esančių prekių atžvilgiu.

11.7. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų: (I) tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, arba (II) jeigu Pirkėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Taisyklėse nurodytas su pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymu ir (ar) prekių grąžinimu susijusias sąlygas.

12. PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

12.1. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiška preke arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių (jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių matmenys, forma, spalva, modelis ar komplektiškumas) netenkinamas.

12.2. Netinkamos kokybės prekių trūkumai šalinami, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Taisyklėse ir garantiniame talone nustatytais atvejais ir sąlygomis.

13. ASMENS DUOMENYS

13.1. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą, bei Taisyklėmis.

13.2. Pardavėjas yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. 

13.3. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus Asmens duomenis elektroninės prekybos (Pirkėjo užsakymų vykdymo ir garantinio aptarnavimo) tikslu. Šiuo tikslu Pardavėjas tvarko šiuos Asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, prekių pristatymo adresą, pirkimo istoriją (prekės, paslaugos kaina, kiekis, suteiktos nuolaidos, pristatymo būdas, užsakymo vykdymo būsena, IP adresas), prekės, paslaugos apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas). Asmens duomenys tvarkomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio Pirkėjo užsakymo pateikimo mangeta.lt momento. Suėjus šiam terminui, Asmens duomenys automatiškai sunaikinami.

13.4. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Šiuo tikslu Pardavėjas tvarko šiuos Asmens duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, adresą. Asmens duomenys tvarkomi 1 (vienerius) metus nuo jų pateikimo momento. Suėjus šiam terminui, Asmens duomenys automatiškai sunaikinami.

13.5. Pirkėjas gali įgyvendinti teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu šiais būdais:

(I) susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu info@mangeta.lt, (II) susisiekti su Pardavėju telefonu +370 64446653, (III) atvykti į Pardavėjo buveinę adresu Respublikos g. 71, „PC Klevas“, antrame aukšte; (IV) paspausti atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename Pardavėjo siunčiamame elektroniniame laiške. Be to, Pardavėjas suteikia Pirkėjui teisę registruojantis mangeta.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad Taisyklių 13.4 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

13.6. Pardavėjas gauna Taisyklių 13.3 – 13.4 punktuose nurodytus Asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie mangeta.lt slaptažodį, prisijungimo vardą bei kitus duomenis. Pirkėjas privalo jokiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam tapo prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

13.7. Pirkėjas, pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t.y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu.

13.8. Jeigu Pirkėjas nesutinka, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys elektroninės prekybos (Pirkėjo užsakymų vykdymo ir garantinio aptarnavimo) tikslu, Pirkėjas neturi galimybės įsigyti prekių ir (ar) paslaugų mangeta.lt.

13.9. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus: (I) jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui, (II) vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo, užnešimo, surinkimo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas, (III) kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti Asmens duomenis.

13.10. Prekių perdavimo metu Pardavėjui ar jo įgaliotam asmeniui (partneriui) pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

13.11. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo Asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones Asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ir (ar) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.

13.12. Pirkėjas sutinka, kad Asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia Pardavėjui, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.

14. ATSAKOMYBĖ

14.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis mangeta.lt.

14.2. Užsiregistravęs mangeta.lt Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu mangeta.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie mangeta.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

14.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai žala kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir kitais Taisyklėse bei mangeta.lt nurodytais dokumentais ir informacija, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.4. Pirkėjas yra atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų ir kitų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas neatsako už žalą Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo, jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, neteisingus, neišsamius Asmens duomenis ir (ar) kitus duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių Asmens duomenų ir (ar) kitų duomenų.

14.5. Jeigu mangeta.lt yra pateiktos nuorodos į trečiųjų asmenų tinklapius, Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsako tretieji asmenys. Pardavėjas neturi pareigos patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

15. PRANEŠIMAI

15.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia elektroniniu paštu ir (ar) SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.

15.2. Pirkėjas visus pranešimus Pardavėjui siunčia mangeta.lt nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

16.2. Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir pan., kylantys iš Taisyklių ir (ar) susiję su prekių ir (ar) paslaugų įsigijimu mangeta.lt, nagrinėjami taikant Lietuvos Respublikos įstatymus.